Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Tekintse meg általános szerződési feltételeinket, amennyiben további kérdése van, keresse vele ügyfélszolgálatunk, szívesen segítünk!

OTTI MANUFACTURA KFT.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (TOVÁBBIAKBAN: ÁSZF)

HATÁLYOS:2023.01.30.NAPTÓL VISSZAVONÁSIG

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen ÁSZF lényegesen eltérő feltételeket is tartalmaz jogszabályoktól és a szokásos szerződési gyakorlattól!

I./ Általános Rész:

 1. A szerződő partner továbbiakban egyrészről a „Megrendelő”, másrészről az OTTI Manufactura Kft. „Vállalkozó”.
 2. A jelen ÁSZF a Vállalkozóval gyártás-, adásvétel-, szállítás-, tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Vállalkozó írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A forgalmazó, tovább értékesítő üzleti partnerek az OTTI termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek ezen szerződéses feltételek figyelembevételével eljárni.

A jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a Megrendelő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Vállalkozó kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható. A külön írásos megegyezés, külön aláírt szerződés esetén az eltéréssel nem érintett részben az ÁSZF szintén irányadó. Az ÁSZF által nem érintett részben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) irányadó.

 1. A Megrendelő a megrendeléssel a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

II./ Az ÁSZF hatálya

 1. A jelen ÁSZF határozatlan időtartamra, visszavonásig érvényes. Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF aktualizálására, módosítására azzal, hogy a felek között létrejött Szerződésre mindig a létrejötte napján hatályos ÁSZF szövege az irányadó.

III./ Szerződés létrejötte feltétele: lényeges tartalomban való megállapodás 

 1. A megrendeléseket a Megrendelő írásban (lehet e-mailes) köteles közölni, írásban (akár e-mailen) visszaigazolni, szóbeli megállapodások (pl. telefonon tett) nem érvényesek.
 2. A Vállalkozó által írásban tett árajánlat az ajánlat Megrendelő részére történő megküldését követően, az megküldéstől számított 8 napig érvényes. Az árajánlat nem minősül megrendelésnek. A 8 napos ajánlati érvényességhatáridőn túli megrendelés esetén Vállalkozó által új ajánlat kerülhet kiadásra, amely ajánlat tartalma az előző ajánlat tartalmától eltérhet.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, ha a megküldött árajánlatra nem tesz 8 napon belül írásbeli elfogadó nyilatkozatot (akár e-mailen), úgy Szerződés a felek között nem jön létre a Megrendelő részére küldött korábbi ár-, és egyéb ajánlatok a Vállalkozót nem kötik. A Vállalkozó minden egyes szerződése esetében az árak és a műszaki tartalomban való megállapodáson túl lényeges szerződéses feltételnek tekinti a Vállalkozó szerződéses teljesítésének határ idejében való írásos (lehet e-mailen történő) megállapodást.

 

 1. Megrendelések teljesítésére a Vállalkozó csak írásos (e-mailes) visszaigazolás alapján vállal kötelezettséget, amelyet a Megrendelő elfogad. A Megrendelő és a Vállalkozó között akkor jön létre szerződés, amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Megrendelő ajánlatában foglaltakat egyezően megrendeli és a felek a teljesítési határidőben is megállapodtak és arról a Vállalkozó írásos megrendelés visszaigazolást küldött.

 

 1. A Vállalkozónak joga van a szerződés létrejöttének (érvényességének) feltételévé tenni, –hogy akár egy előzetes e-mailes levelezést követően –annak a szerződéses feltételeknek külön okiratba foglalt cégszerű aláírása történjen meg.

 

 1. Vállalkozó jogosult a Szerződés létrejöttének feltételévé tenni, hogy írásos, e-mailes, telefonos úton jelentkező Megrendelő ill. Megrendelő nevében fellépő személy személyazonosságát és képviseleti meghatalmazását teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja.

 

 1. Vállalkozó a Megrendelőnek előzetes irányár ajánlatot küldhet, amelynek elfogadása nem hoz létre a felek között automatikusan szerződést, ugyanis a Vállalkozó minden egyes szerződése esetében lényeges szerződéses feltételnek tekinti a Vállalkozó szerződéses teljesítésének határidejét tartalmazó írásos (lehet e-mailen történő) megállapodást.

 

 1. Vállalkozó a létrejött Szerződéstől kötelezettség nélkül visszaléphet:

-ha a Megrendelőnem fizeti meg valamely fizetési kötelezettségét

-a Megrendelőről olyán információk válnak ismertté, amelyek fizetőképességét megkérdőjelezik.

 

 1. A megrendelés elfogadásához Megrendelő azon adatai szükségesek, amelyek az azonosítást, kapcsolattartást és megfelelő számlakiállítást lehetővé teszik. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat a Vállalkozó nem fogadja el és a Megrendelést jogosult elutasítani. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, a Vállalkozó jogosult a Megrendelést indokolás nélkül visszautasítani vagy azt utólag törölni. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.

 

 1. A Megrendelő által megjelölt és összeállított termékek, anyagszükséglet, konszignációk, méretek, a számítások megfelelőségéért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A beépítési célnak megfelelő megrendelés, megrendeléses paraméterek átgondolása, összeállítása a Megrendelő kötelezettsége és felelőssége, ezért különös nyomatékkal hívjuk fel a Megrendelők figyelmét a kapott ajánlat, megrendeléses és műszaki tartalom részletes és alapos átolvasására és arra történő visszajelzés megfelelőségére. A Vállalkozó a Megrendelő tévedéséért nem felel.

 

 1. A III/9. pontban foglalt felelősségkorlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a megrendelés alapjául szolgáló mennyiségi és méret termékadatok a Vállalkozótól megrendelt tervezésen alapulnak és azokat a Vállalkozó jelezte, ajánlotta tervezési munka alapján a Megrendelőnek. Vállalkozószintén nem felel a tervezésen alapuló javaslatától eltérő megrendeléses paraméterek megfelelőségéért.

 

 1. Szerződés módosítása, további megrendeléses igény, ár változtatás joga, elállás

1.Amennyiben a felek között a Szerződés létrejött, úgy későbbi módosításra csak a felek külön írásos megegyezése (lehet e-mailes is) alapján van lehetőség legkésőbb az előleg megfizetéséig. Az előleg megfizetését követően minden megrendelői igényt csak újabb megrendelésként tud a Vállalkozó kezelni.

 1. Ha a megrendelő az előleg megfizetését követően pl. plusz mennyiséget szeretne, vagy azt egyéb termékkel is bővítené, úgy azokat az igényeket új ajánlatban rögzíti a Vállalkozó (alap/darab ár különbözhet pl. az eredeti alap/db ártól) és véglegesítése, elfogadása után teszi gyártási-, kivitelezési sorrendben azaz nem képezi részét egy esetleges előző megrendelésnek a felek között létrejött új Szerződésnek minősül és így gyártási-, kivitelezési határidőben sem azonos azzal, amelyet Megrendelő tudomásul vesz.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az eredeti rendelésre és Szerződésre kapott kedvezmény nem vonatkozik és nem ad jogosultságot a módosított megrendelésre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy részére egy bizonyos megrendelés igényre, szerződésre vonatkozóan nyújtott kedvezmény megrendelés-, és vagy Szerződés módosítással –így például különösen, ha az elfogadott módosítás a megrendelt mennyiség csökkentésére vonatkozik -a Vállalkozó egyoldalú döntése alapján elveszhet.

 

 1. A már megállapodott szállítási-, gyártási-, megrendelői átvételi határidőre vonatkozó megrendelői módosítási igény, amennyiben azt Vállalkozó elfogadja vállalkozói egyoldalú ár változtatási joggal járhat együtt, amelyet Megrendelő elfogad.

 

 1. Megrendelőtudomásul veszi, hogy elfogadott és megállapodott megrendelését nem vonhatja vissza, a szerződés létrejöttét követően a megrendelésétől, a szerződéstől –a hibás teljesítés meghatározott eseteit

kivéve -nem állhat el és a megrendelése ellenértékét akkor is köteles a Vállalkozó számlája alapján kiegyenlíteni, ha attól jogellenesen eláll vagy a terméket, szolgáltatást nem veszi át, ill. bármilyen oknál fogva már nem kívánja a Vállalkozó teljesítését!

 1. Szerződés létrejöttét követően megrendelt terméket a Vállalkozó nem vásárol vissza.

 

 1. A Vállalkozó terméket csak Ptk.-ban foglalt, eltérést nem engedő jogszabályi kötelezettség esetén vesz vissza a Megrendelőtől (pl. jogos szavatossági jog érvényesítésének esete)

V./Árak

 1. A Vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy a honlapján szereplő árak tájékoztató irányárak, a Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy minden egyes árajánlat közlésekor, létrejövő egyes szerződésekben termékeire más-más árat szabjon (pl. egyedi döntés alapján kedvezmények nyújtása, ár függhet a megrendelt mennyiségtől, kért teljesítési határidőtől, stb.…)

 

 1. Az árajánlatokban, visszaigazolásokban megadott árak a kiküldés időpontjában érvényes euró árfolyamon számoltak forintban, így a Vállalkozó a felületkezelő-, és segédanyagok, valamint a nem saját gyártású, hanem általa forgalmazott termékek tekintetében fenntartja a jogát +/-10%-ot meghaladó euró árfolyam változás esetére az egyoldalú ár változtatásra, amely a Szerződés részét fogja képezni.

 

 1. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy Vásárló által kért műszaki paraméterek változása vagy termékkel, vagy az értékesítésével kapcsolatban felmerülő lényeges körülmények lényeges megváltozása –pl. új sablonkészítés szükséges a megrendelt termékhez -miatti árváltozást egyoldalúan az elfogadás feltétele nélkül a Megrendelőre hárítsa.

 

 1. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen ÁSZF a Vállalkozó egyoldalú ár változtatási jogát tartalmazza létrejött szerződések esetére az alábbi pontoknál: IV/4., V/2., V/3., VII/1., VII/7., IX/5!

 

VI./ A termék csomagolása

 

 1. Raklapon szállított termék esetén, illetve speciális, vagy a hagyományostól eltérő csomagolás igény esetén Vállalkozó egyedi raklaphasználati díjat vagy csomagolási díjat számol fel. A Vállalkozó legkésőbb a készre-jelentéskor egyben jelzi a csomagolóanyag típusát (pl. erősített vagy egyutas raklap, speciális méretű, raklap magasító szükségessége). A Vállalkozó a sértetlen raklapokat –kivéve egyutas raklap –50%-os áron veszi vissza az elszállítást követő 6 hónapon belül. A raklap sértetlen állapotáról a Vállalkozónak joga van meggyőződni, a visszavásárlásról a Vállalkozó a megtekintés után dönt. Egyutas-, valamint sérült raklapot a Vállalkozó nem vesz vissza.

A Vállalkozó raklapot nem szállít vissza telephelyére, az mindenkor a Megrendelő feladata. A raklap visszavásárlásának további feltétele a raklap megvásárlását igazoló eredeti számla felmutatása!

Sérült raklapot Vállalkozó egyáltalán nem vásárol vissza.

 

 1. A Vállalkozó raklaponként csomagolási díjat számít fel, amely csomagolási díjat még a termék elszállítását megelőzően a Megrendelőnek a Vállalkozó részére meg kell fizetnie.

 

VII./ Fizetési feltételek:

 

 1. A Vállalkozó a Szerződés össz ellenértéke bruttó összege 50 %-nak megfelelő összegről Megrendelőnek díjbekérőt állít és küld meg, amelyet a Megrendelő a kiküldését követő 5 munkanapon belül kiegyenlíteni köteles (előleg fizetési kötelezettség!).Megrendelőtudomásul veszi, hogy 5 munkanapon túl teljesített előleg utalás esetén a Vállalkozó jogosult a Szerződés teljesítését megtagadni vagy választása szerint a Szerződést teljesítheti, azzal, hogy joga van az árat és teljesítési határidőt egyoldalúan módosítani, amelyet Megrendelő elfogad.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a gyártási sorrendbe helyezést, tervezést ill. egyéb szolgáltatást a díjbekérőn szereplő összeg maradéktalan és a határidőben történő teljesítését követően kezdi meg, így a késedelemmel a gyártási sorrendbe helyezés, egyéb feladat megkezdése és teljesítési határidő tolódhat.
 2. Vállalkozó vállalja, hogy a díjbekérő alapján teljesített kifizetés után az előleg számlát rendben kiállítja és Megrendelőnek megküldi. Megrendelő az elektronikus úton (e-mailen) megküldött számlát elfogadja.
 3. A Vállalkozó a készre jelentéskor jogosult a Szerződés fennmaradt össz ellenértéke bruttó összege

50 %-nak megfelelő összegről a Megrendelőnek ismét díjbekérőt kiállítani és küldeni. Megrendelő vállalja, hogy a díjbekérőben szereplő összeget a kiállításától (megküldéstől) számított 5 munkanapon belül a Vállalkozónak átutalással vagy készpénzben kifizeti.

 

 1. Előre fizetés! Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó csak a termékek maradéktalan ellenértékének, vételárának, a raklapok-, és a csomagolási díj-, valamint, ha a Megrendelő a Vállalkozóval vállalkozói kiszállításban állapodott meg, úgy a szállítási díj maradéktalan megfizetését követően köteles a termékeket Megrendelőnek átadni.

 

 1. Vállalkozó vállalja, hogy a díjbekérő alapján teljesített kifizetés után a végszámlát rendben kiállítja és Megrendelőnek megküldi vagy a termékekkel együtt átadja.

 

 1. Ha a fizetési határidő elteltét követő 30 napon belül sem történik meg a teljes vételár megfizetése, úgy a Vállalkozó jogosult az esetlegesen időközben bekövetkezett drágulást a Megrendelőre hárítani és a Szerződéses árakat egyoldalúan módosítani.

Egyebekben fizetési késedelem esetén –tekintet nélkül annak mértékére -a mindenkori hatályos jogszabályok, így különösen a Ptk. szabályai irányadók, amely alapján Vállalkozó jogosult késedelmi kamat és behajtási költségátalány kiterhelésére is, valamint jogosult a Megrendelő késedelme miatt felmerült indokolt költségeit, kárát a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

 1. Fizetés történhet a Vállalkozó pénztárába is legfeljebb a jogszabályban meghatározott összeg (jelenleg: 1.500.000 Ft/hó) erejéig.

 

VIII./ Tulajdonjog fenntartás

 

 1. A Vállalkozó a tulajdonjogát a Termékeken mindaddig fenntartja, ameddig a Megrendelő a Vállalkozót a vonatkozó Szerződésből, ÁSZF-ből származó valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette.

 

IX./ Szállítási, teljesítési határidő

 

 1. Szállítási-, teljesítési határidőre a felek írásos (akár e-mailes) megállapodása és az egyedi szerződések az irányadóak.

 

 1. Ha a megállapodott határidőkben a feleket vis maior, úgymint felkelés, vagy egyéb hasonló cselekmény, sztrájk, vesztegzár, háború, rendkívüli természeti, üzemi körülmények (pl. tűzkár az üzemi épületben) bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a határidők megfelelően meghosszabbodnak, kivéve ha a termék legyártása, szolgáltatása, a teljesítés a vis maior körülmények miatt a vis maior megszűntével sem oldható meg, ez esetben a Vállalkozó jogosult térítés nélkül szabadon írásban a teljesítéstől elállni.

 

 1. Megrendelő köteles a termékeket azok legyártásától, rendelkezésre állásától számított legkésőbb 15 munkanapon belül Vállalkozó üzem idejében, nyitvatartási idő alatt átvenni, elszállítani.

 

 1. Gyári átvétel esetén is a szállítás feladata a Megrendelőé, a szállítás költése és a felelőssége a megrendelőt terheli.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az elszállítási határidőben a megrendeltterméket nem veszi át, úgy az előre megállapodott árak emelkedésével is járhat, azaz Vállalkoznak megnyílik a joga egyoldalú áremeléshez az átvételi határidő leteltét követően, amely módosított árat tartozik a Megrendelő átvételt megelőzően maradéktalanul megfizetni!

 

 1. Vállalkozó a megrendelt és legyártott és termékeket az átadási határidőn túl –ha a Megrendelő azt jelzi, hogy határidőben a terméket átvenni nem tudja -még30 napig –póthatáridő -a Megrendelő kockázatára, költségére (tárolási díj: 2000 Ft+Áfa/raklap/hét) és felelősségére tárolja.

30 napon túl a Vállalkozó nem köteles a terméket tovább tárolni, hanem jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a termékeket, ha lesz

 

rá Vevő jogosult másnak értékesíteni vagy megsemmisíteni. 30napon túli késedelem esetén a már kifizetett előleg ill. vételár nem jár vissza! Ha Megrendelő a termékekre csak előleget fizetett, úgy a tárolási díj mellett a Vállalkozó jogosult a termék teljes árának-, valamint, ha a termék csomagolásra is került, úgy továbbá a raklapok árának és a csomagolási díj követelésére. Ha a Megrendelő az elszállításra póthatáridőt kért és kapott, úgy a termékeket csak úgy viheti el, ha vételára mellett a tárolási díjat is megfizeti Vállalkozó felé!

 

X./ Átadás-átvétel

 

 1. Megrendelő köteles a megrendelés, szerződés keretében megrendelt Termék, szolgáltatás minőségét és mennyiségét lehetősége szerint azok átvételekor ellenőrizni és az esetleges hibákat Vállalkozóval azonnal –kísérő dokumentum egy példányán is –írásban (lehet e-mailes is) közölni.

 

 1. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőket, hogy a termékek a gyártásból csomagolva, raklapon érkeznek. Vállalkozó lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy a megrendelt termékeket elszállítást megelőzően mennyiségileg és minőségileg átvizsgálja, erre való igényét azonban az átvétel előtt legalább egy héttel korábban írásban kell jeleznie (lehet e-mailes is). Az átvizsgálás, a raklapok bontása miatt azonban többletköltséggel jár, így a bontással és újra csomagolással együtt járó többletköltség megfizetése az előzetes vizsgálat feltétele.

 

 1. Megrendelő a termékek átvételét, a szolgáltatás teljesítését írásban a Vállalkozónak azonnal igazolni köteles, de teljesítésigazolásnak fogadják el a felek pl. a szállítólevél aláírását, ill. a szállítólevél egy példányának, vagy a számlának az átvételét. Ha az átvételkor a szállítólevél, vagy egyéb kísérő dokumentum a Megrendelő részéről aláírásra nem kerül vagy a Megrendelő az átvételt kísérő dokumentumok aláírásáról egyéb módon (pl. megbízott útján) sem gondoskodik, a termékeket a Vállalkozó abban az esetben is átvettnek tekinti, az aláírás elmaradása az átvételt nem érinti.

 

 1. Amennyiben a szállítást a Vállalkozó külön írásbeli megállapodás alapján szállítási díj ellenében vállalja, az a szerződésben rögzített helyszínig történik és a termék lepakolása a szállító gépjármű mellé történik. A lepakolás a Megrendelő ill. megbízottja feladata és Megrendelő köteles biztosítani a behajtás és lepakolás feltételeit is. Vállalkozó lepakolást csak erre való külön, írásos megállapodás esetén, díj ellenében végez.

Amennyiben egyéb helyszínre igényli/kéri a Megrendelő a lepakolást pl. házba bevinni, emeletre szállítani arra vonatkozóan a feleknek előzetesen külön meg kell állapodni. Ha előzetesen nem állapodtak meg, de a teljesítés helyén ilyen igény van, amelyet a Vállalkozó kész teljesíteni, úgy Megrendelő elfogadja, hogy ennek díját a Vállalkozó jogosult egyoldalúan megállapítani és Megrendelő köteles a szállítást végzőnek a helyszínen a kérelem teljesítését megelőzően megfizetni.

 

 1. Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy a termékeket a Vállalkozó szállítja le a Megrendelőnek, úgy a Megrendelő köteles olyan személyt az átvételkor kiállítani, aki lehetőség alapján a termék minőségi-, és mennyiségi átvételét elvégzi és a szállítólevelet aláírja. Leszállított termék esetén a Megrendelő köteles biztosítani, hogy a termék lepakolása biztonságos legyen és köteles gondoskodni a lepakolás feltételeiről is. Amennyiben az átvétel e Megrendelő mulasztása folytán meghiúsul, úgy a Vállalkozó várakozás nélkül jogosult a terméket visszaszállítani és a szállítási plusz költséget a Megrendelő a termék átvétele előtt megfizetni tartozik. Amennyiben Megrendelő kérésére a Vállalkozó úgy dönt, hogy a helyszínen várakozik, úgy a Vállalkozó állásidő díjat számít fel, amelyet a Megrendelő helyszínen készpénzben megfizetni tartozik.

 

 1. Vállalkozói szállítás esetében is köteles a Megrendelő a szállítás előtt a termékek ellenértékével együtt előzetesen megfizetni Vállalkozó részére. A szállítási díj az esetlegesen felmerülő útdíjat, behajtási engedély költségét, díját nem tartalmazza. Megrendelő köteles még a kiszállítás előtt írásban tájékoztatni a Vállalkozót, ha a szállítási cím megközelítése valamely engedéllyel vagy korlátozással (pl. súly vagy magasság) lehetséges. Behajtási engedély beszerzéséről a Vállalkozó részére Megrendelő gondoskodik.

 

 1. Amennyiben a beépítés során megmaradt termék keletkezik, úgy annak visszavásárlására a Vállalkozó nem, csakis erre való külön írásos (lehet e-mailes) közös megállapodás esetén köteles a megállapodott áron. A termék visszaszállítása megállapodás esetén is Megrendelő költsége és feladata.

 

 

 

 

 

 

XI./ Termékek jellege, minőségi vizsgálat menete, reklamáció, felelősség

 1. Vállalkozót termékei vonatkozásában jótállás nem kötelezi- és jótállást nem, hanem szavatosságot vállal.

 

 

 1. Megrendelőtudomásul bír arról, arról, hogy amennyiben saját gyártású OTTI terméket, vagy a Vállalkozó által forgalmazott beton-, égetett agyagterméket, cserép-, márvány-, mészkő ill. egyéb terméket vásárol, úgy előbbi esetében kézműves termékek utóbbi esetben pedig olyan típusú termékek legyártatására, vásárlására szerződik, mely megrendelt egy azon fajta termékek színében, fényességében, tónusában, pórusosságában, mintázatában minimális eltérések szinte mindig vannak, így erre vonatkozó szavatossági igényt és kifogást a Vállalkozó kizárja.

Vannak olyan termékek, amelyek valódi szépségét az adja, hogy ugyanazon lapok felülete, karcolata, mintázata, színtónusa eltérő, éppen ez adja a burkolatok egyediségét.

Megrendelő arról is tudomással bír, hogy a Vállalkozó által gyártott ill. forgalmazott cement-, agyag, cserép és betontermékek, amelyeknek színe, felülete természetes ingadozásnak van kitéve. Az egyes gyártások között pl. egy betonkeverékből kikevert családon belül is apró eltérések mutatkozhatnak felületben, színben, de ez csak a kövek, burkolatok természetes jellegét hangsúlyozza. A burkolatok-, kövek felületén, színén az időjárás és a felületkezelés módosíthat. Idegen részecskék –pl. nedves avar, föld, virágpor, füst, légszennyezettség stb..-elszíneződéseket okozhatnak. A betontermékeken időnként képződő világos foltokat, szürke fátylakat, mészkivirágzásnak nevezzük, ez technikailag elkerülhetetlen, amelyek általában időjárási hatásra újra eltűnnek.

Ezen természetes eredetű hatások-, továbbá a beton-, mészkő-, márvány-, agyagtermékek esetében az esetlegesen előforduló a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi szavatossági igény alapját!

A betontermékek -csakúgy, mint a természetes mészkövek, márványok -bizonyos szinten porozitással rendelkeznek. A pórusokat utólag tömíteni kell (érdemes), amelyre megfelelő impregnáló-és felületkezelő-szereket forgalmaz az OTTI Manufactura Kft. Felhívjuk ugyanakkor arra is a figyelmet, hogy a felületkezelő szerek használata bizonyos szín, tónus és felületi fény elváltozásokat okozhatnak! Ezek nem hibák, hanem természetes velejárói az anyagoknak. A nem a Vállalkozó által javasolt felületkezelő anyagok okozta eltérések nem képezhetik minőségi kifogás tárgyát!

 

 1. Tekintettel arra, hogy Vállalkozó erre vonatkozó külön megrendelés hiányában konkrét burkolat kiosztási tervet nem ad a Megrendelőnek felhívjuk a Megrendelők figyelmét, hogy a beépítéssel elért látványt befolyásolja a megfelelő burkolási munka minősége és színvonala (pl. természetes kőhatás elérése bizonyos termékeink esetében úgy érhető el, ha azok elrendezése változatos).

 

 1. A Megrendelő amennyiben a termék csomagolás ill. mennyisége lehetővé teszi, úgy köteles a megrendelt terméket az átvétellel egyidejűleg mennyiségileg és minőségileg átvizsgálni. Az átvételkor is észlelhető kifogásokat helyben –lehetőleg a szállítólevélen –írásban rögzíteni kell. Amennyiben a Megrendelő átvételkor hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezzel kapcsolatban reklamációt a későbbiekben csak akkor fogad el a Vállalkozó, amelyek az átvételkor nem láthatóak vagy ellenőrizhetőek.

 

 1. A minőségi ellenőrzés a burkolási munka elválaszthatatlan része: a burkolást megelőzően ki kell bontani csomagokat és a lapok szétrakásával meg kell győződni a megrendelésnek megfelelőségről, az egységes tónusról, a megrendelés szerinti felületről és esztétikai megjelenésről. Javasoljuk, hogy a Megrendelő rakja ki a megrendelt burkolatokat szárazon meghatározott, biztonságos felületen, alakítsa ki a kívánt szortimenten, burkolat elosztást fényképezze le és ennek megfelelő elrendezést kérje a burkolójától.

 

 1. Az átvételt követően jelzett reklamációt csak akkor fogadja el a Vállalkozó, ha azok az átvételkor nem voltak ellenőrizhetőek és felismerhetőek. Ezeket a kifogásokat a felfedezésüket követően késedelem nélkül (1 munkanapon belül) azonnal és írásban, a számla, a szállítólevél –legalább másolatának –bemutatásával együtt kell jelezni a Vállalkozónak a kifogás leírásával azt fotókkal alátámasztva és szükséges megjelölni az érvényesíteni kívánt szavatossági igényt. Lehetővé kell tenni, hogy Vállalkozó a minőségi hibás termékeket és a burkolási munkát az általa megjelölt időpontban ellenőrizhesse.

Ha a Megrendelő az e pontban foglalt kötelezettségéinek nem, vagy nem határidőben tenne eleget, úgy a Vállalkozó a kifogást nem köteles elfogadni és megvizsgálni.

 

 1. Minőségi kifogás alá eső terméket beépíteni nem szabad, az teljes mértékben láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Vállalkozó számára. Vállalkozó nem felel olyan minőségi kifogással érintett termékért, amelyet a Megrendelő burkolója a minőségi kifogással érintett hibával beépített és a minőségi hibát a Megrendelő ezt követően veszi észre vagy jelzi.

 

 1. A fogyasztónak minősülő Vevő szavatossági jogai tekintetében a Ptk. 6:159 §-6:161 § rendelkezései, a hiba közlésére a Ptk. 6:162 § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

 

 1. A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésből eredő ill. szavatossági igényét a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezési alapján teljesíti.

 

 1. A felek a szavatossági igények felmerülése esetén egymással együttműködnek és vitájukat megpróbálják előbb békésen rendezni. Így például, ha a termékek olyan módon hibásak, hogy azok a felhasználást nem gátolják és esztétikailag nem befolyásolják, úgy a Megrendelő együttműködésre köteles oly módon, hogy igyekezzen azokat szavatossági igény nélkül felhasználni, ennem megvalósításában a Vállalkozó segítséget nyújt (pl.: széltében törött lap elvágható megfelelő helyen és olyan kivitelezési helyen felhasználni, ahol erre lehetőség nyílik.

 

 1. Felhívjuk arra is a Megrendelők figyelmét, hogy a természetes elhasználódás, illetve károsodás esetén, szándékos-, vagy gondatlan kezelésből, túlzott terhelésből, nem megfelelő, nem toleráns felületkezelő ill. egyéb (segéd) anyag alkalmazása esetén a Megrendelő nem támaszthat semmilyen igényt Vállalkozóval szemben.

 

 1. Fogyasztót kivéve kizárt a Vállalkozó felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskiesésért stb. A felelősség mértéke fogyasztót kivéve a károkozással érintett szerződés értékére, összegére korlátozódik. A kártérítés összegének korlátozása nem vonatkozik a Vállalkozó általszándékos vagy súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkra, illetve az egészségben, életben vagy testi épségben okozott károkra.

 

 1. A felmerülő minőségi probléma esetén a termékek cseréje kizárólag a gyártó üzemben – 8000 Székesfehérvár, Angol u. 3. alatti címen lehetséges.

 

A reklamáció tárgyát képező termékek visszaszállítása teljes mértékben a megrendelőt terheli.

 

XII. Vis maior:

 

 1. Mentesül a Vállalkozó a teljesítési kötelezettsége és a szerződésszegés következményei alól, ha a teljesítésben olyan ok, esemény akadályozza ill. korlátozza, amely a szerződés megkötése után következett be, rendkívüli jellegű volt, előre nem látható és a felek által el sem hárítható, így pl., de nem kizárólagosan: hatósági korlátozások, út-, vagy üzembezárások, sztrájk, háború, rendkívüli természeti események stb…

 

 1. A felek rögzítik, hogy az 1./ pontban foglalt –pontosan meg nem határozható -esetektől függetlenül is

vis maior eseménynek tekintik az alább bekövetkező eseteket akkor is, ha azzal már a szerződés megkötésekor is számolni lehetett: pl. új-, vagy visszatérő vírusjárvány miatt kialakul helyzetek: pl. ennek okán elrendelt korlátozások, termelési nehézségek, szállítások akadályozottsága, bekövetkező munkaerő-, vagy anyaghiány, stb…

 

 1. A felek rögzítik, hogy az 1./ pontban foglalt –pontosan meg nem határozható -esetektől függetlenül is vis maior eseménynek tekintik az alább bekövetkező esetet: a Vállalkozó gyártó üzemében bekövetkezett káresemény pl. tűzvész miatti termelési akadály.

 

 1. Vis maior esetén a Vállalkozó mentesül adott kötelezettsége alól arra az időtartamra és abban a mértékben, ameddig és ahogy a Vis maior megakadályozza az említett kötelezettség teljesítését. Vis maior esetén erről a Vállalkozó értesíti az érintett felet és megbecsüli, hogy előreláthatólag meddig nem lesz képes teljesíteni. Vis maior helyzet miatt a Megrendelő nem jogosult a leadott megrendelésétől automatikusan elállni, a felek között létrejött szerződés csak a felek közös megegyezésével megszüntethető.

 

 1. Abban az esetben, ha egy Vis maior miatt a Vállalkozó utóbb –a vis maior helyzet elmúltával sem-, azaz egyáltalán nem tud teljesíteni, úgy kötelezettsége alól teljes mértékben mentesül és a szerződésszegés következményei nem alkalmazandóak a tekintetében, kárfelelőssége nem áll fenn. A felek ebben az esetben legkésőbb a Vis maior helyzet megszűnésétől számított 30 napon belül egymással elszámolnak és a nem teljesített szerződésrész erejéig előre utalt ellenérték a Megrendelőnek arányosan és kamatmentesen visszajár.

 

XIII./ Titoktartás, üzleti titok, szerzői jogok

1.A Vállalkozó által gyártott termékek, készített rajzok, kiviteli tervek és a megvalósításhoz szükséges ismeretek a Vállalkozó szellemi tulajdonát és üzleti titkát képezik, azokat a Megrendelő nem hozhatja nyilvánosságra és nem utánozhatja.

 

2.Vállalkozó a Megrendelővel létrejött szerződésében rögzített és a szerződés teljesítése során a Megrendelő tudomására jutott adatait, információit üzleti titoknak nyilvánítja, amelyet csak írásos hozzájárulása vagy hatósági eljárás körében, a felek jogvitájában a jogvita rendezéséhez szükséges mértékben hozhat a megrendelő harmadik fél tudomására.

 

XIV./ Részleges érvénytelenség

 

 1. A jelen ÁSZF vagy a felek közötti (egyedi) szerződés egy vagy több rendelkezéseit érintő érvénytelensége semmilyen mértékben nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

XV./Vitarendezés, alkalmazandó jog, kizárólagos illetékesség.

 1. Felek a jelen ÁSZF-el és a szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat elsősorban tárgyalásos, békés úton kísérlik meg rendezni és csak ennek eredménytelenség esetén terelik azt jogi útra. Amennyiben a békés út nem vezetne eredményre új a felek egymás között a vonatkozó magyar jogot tekintik irányadónak és jogvitájukban alkalmazandónak. Felek jogvitájuk esetére hatáskörtől függően a Vállalkozó székhelye szerinti Törvényszéket ill. Járásbíróságot kötik ki.

 

Kelt: Székesfehérvár, 2023. január 30.

 

OTTI Manufactura Kft.

Vállalkozó

Hoffer Ottó ügyvezető